Privacyverklaring

RTiOT, gevestigd te Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens RTiOT

 • Burgemeester van Niekerklaan 6
 • 2182 GM Hillegom
 • www.rtiot.nl
 • KvK: 72825863

Dhr. H.A.R. Heemskerk is de oprichter van RTiOT en bereikbaar via eheemskerk@rtiot.nl.

Waarom een privacyverklaring?

Bij RTiOT hechten wij veel waarde aan de privacy en veiligheid van uw data. Wij houden ons aan de Nederlandse en Europese regels op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Net als bij onze producten, willen wij ook met het gebruik van uw data transparant zijn. Wij informeren u dan ook graag over welke persoonsgegevens RTiOT verzamelt/verwerkt, waarom wij dit doen en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

RTiOT is een organisatie die binnen de ‘business to business’ (B2B) markt opereert. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u de informatie te verstrekken die u via onze website opvraagt. Ook verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten te kunnen uitvoeren. Zonder uw gegevens, kunnen wij geen informatie, producten of diensten leveren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

De gegevens worden voornamelijk digitaal verzameld via een registratiewebpagina op de website (www.rtiot.nl). Ook kunnen wij schriftelijk of mondeling persoonsgegevens bij u opvragen. Wij zullen nooit meer gegevens aan u vragen, dan die wij nodig hebben om met u te corresponderen, om u producten en diensten te kunnen leveren en/of voor het maken van functionele producten. U heeft altijd de keuze om te bepalen welke gegevens u wel of niet verstrekt. Wanneer u gegevens verstrekt, moet dit een bewuste keuze zijn.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rtiot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

RTiOT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • t.b.v. wettelijk verplichten, zoals gegevens t.b.v. onze belastingaangifte en facturatie

Geautomatiseerde besluitvorming

RTiOT neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RTiOT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of wettelijk is verplicht. Daar waar mogelijk worden persoonsgegevens na acht (8) weken na beëindiging van de overeenkomst verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

RTiOT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RTiOT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

RTiOT gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RTiOT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rtiot.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw persoons- en bedrijfsgegevens om. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, komt daar simpelweg niet bij. Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen op administratief, technisch en organisatorisch niveau om er alles aan te doen om uw gegevens veilig te stellen, hier vertrouwelijk mee om te gaan en om misbruik, verlies, onwettige toegang of onrechtmatig gebruik te vermijden. Door deze maatregelen garanderen wij, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten, een passend beschermingsniveau. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rtiot.nl.

Wijzigen van de privacyverklaring

RTiOT houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.